Anti-poverty, pro-family legislation moving through Statehouse